آتش بسربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D


نوع محصول : تجهیزات اطفاء حریق

دسته بندی محصول : ربات های آتش نشان


توضیحات :

ربات های دمنده هوا، واترمیست و بولدوزر

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

ایــن دســته عمدتــاً دارای ابعــاد بســیار بزرگــی هســتند  ومعمــولا در عملیــات  امــداد  ونجــات در تونل هــا، چاه هــای نفــت و حرقی هــای گســترده، رقیق ســازی گاز هــای ســمی و جابجایــی اجســام ســنگین در صحنــه حادثه مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. دارا بــودن توربیــن تولیــد هــوا بــا قابلیــت تغییــر موقعیــت و بــا ظرفیــت بــالا، تولیــد غبــارآب (فنــاوری واترمیســت)، تخلیــه دود و اطفــاء حریــق بــا اســتفاده از مانیتورهــای آب و فــوم، از ویژگی هــای ایــن ربات هاســت.

محصولات مشابه

هوز آتش نشان

هوز آتش نشان

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، اکثر اسیدها، مواد شیمیایی و نفتی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

فاقد هر گونه کف کنندگی و در دو مدل قابل عرضه است

مانیتور

مانیتور

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ های چرخدنده ای سری F

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD

ربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD

صنعتی، اطفاء حریق مخازن، هوشمندو ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

صنعتی هوشمند، ضد انفجار، اتوماتیک

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

هوشمند و زیر دریایی