آتش بس

سهروردی شمالی، خیابان محبی، پلاک 14

کارخانه شماره یک: قرچک، میدان امام خمینی، خیابان رضوانی