آتش بس


دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

این دستگاه عمل ترکیب کردن هوا و فوم را بهتر از دیگر روشها انجام میدهد

دستگاه 500 لیتری خودرویی(AC-500PT)

دستگاه 500 لیتری خودرویی(AC-500PT)

دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)