آتش بس


Hydromante

Hydromante

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی دارای پمپ و شیر بالانسر (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Furcifer

Furcifer

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی دارای تناسب ساز جواز پمپی (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Salamandre

Salamandre

برای سیستم ثابت و موبایل با ظرفیت بالا (دبی تا 50000 لیتر بر دقیقه و بیشتر)

Iguane

Iguane

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس A و B و ظرفیت بالا (دبی تا 20000 لیتر بر ثانیه)

Cameleon

Cameleon

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم انبساط پایین و متوسط (دبی تا 2000 لیتر در دقیقه)

Gecko

Gecko

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس B و ظرفیت بالا (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Palleon

Palleon

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس B (دبی تا 850 لیتر بر دقیقه)

Triton

Triton

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس A (دبی تا 300 لیتر بر دقیقه)