آتش بس


پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات