آتش بسربات آتش نشان مدل RXLS-EX120


نوع محصول : تجهیزات اطفاء حریق

دسته بندی محصول : ربات های آتش نشان


توضیحات :

صنعتی هوشمند، ضد انفجار، اتوماتیک

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

ربات های بازرسی اتوماتیک

ربات هــای ایــن گــروه، عمدتــاً بــر پایــه هــوش مصنوعــی پیشــرفته طراحــی و ســاخته می شــوند. کار آنهــا حرکــت بــه صــورت مســتمر در مســیرهای تعییــن شــده در ســایت های پالایشــگاهی، پتروشــیمی و نیروگاه هــا بمنظــور مشــخص کردن وضــع موجــود اســت. از جملــه ویژگی هــای آنهــا: تــوان خوانــدن نشــانگرها، ماننــد فشارســنج ها، تشــخیص وضعیــت شــیرها، گازســنجی هوشــمند، حرارت ســنجی هوشــمند، تشــخیص صداهــای نامتعــارف، تصویربــرداری بــا دوربین هــای قدرتمنــد و تحلیــل مشــاهدات  Image Processing، شــارژ اتوماتیــک باتری هــا، ارســال گــزارش هــر بازرســی و اعــلام مــوارد نامتعــارف می باشــد.

محصولات مشابه

هوز آتش نشان

هوز آتش نشان

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، اکثر اسیدها، مواد شیمیایی و نفتی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

فاقد هر گونه کف کنندگی و در دو مدل قابل عرضه است

مانیتور

مانیتور

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ های چرخدنده ای سری F

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D

ربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D

ربات های دمنده هوا، واترمیست و بولدوزر

ربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD

ربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD

صنعتی، اطفاء حریق مخازن، هوشمندو ضد انفجار

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

هوشمند و زیر دریایی