آتش بس

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

خلاصه

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

۲۰۲۳ شنبه ۱۰ آذر
465
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

یک تجهیز کلیدی Fire Foam Proportionerتناسب ساز فوم آتش نشانی در سیستم های اطفاء آتش با فوم است. وظیفه اصلی تناسب ساز فوم آتش نشانی، تنظیم و محاسبه دقیق نسبت فوم به آب است تا فومی با خواص صحیح و با کیفیت تولید شود و در خاموش کردن حریق مؤثر باشد.

  تناسب ساز های آب و فوم دارای انواعNFPA11:2021 مطابق با استاندارد متفاوتی می باشند که در این مقاله نحوه عملکرد تناسب سازهای آب گرد فوم دوز مکانیکی) و انواع آنها توضیح داده خواهد شد.

تعاریف مرتبت به تناسب سازی

کنسانتره فوم: کنسانتره فوم عبارت است از عوامل کف تغلیظ که از تولید کننده دریافت می شوند.

محلول فوم: مخلوط همگن آب و کنسانتره فوم به نسبت مناسب 

کف: تجمع پایداری از حباب های کوچک با چگالی کمتر از روغــی  یـا آب می باشــد کــه چســبندگی و  اصــرار در پوشــش ســطوح افقــی دارد. كــف آتش نشــانی بصــورت آزادانــه از روی ســطح مایــع در حــال ســوختن جریــان می یابــد و يــك پوشــش محکــم، بــدون هــوا و مــداوم شــكل می دهــد و مانع از دسترســي بخــارات فــرار بــه هــوا می شــود. کــف خـوب در برابــر تخريــب توســط بــاد و حــرارت و حلمــه شــعله مقاومت می کند و در صــورت تخريــب  و گسست مکانیکی، قابلیـت بازســازی  دارد

تناسب ساز: وسیله ای برای اختلاط متناسب کنسانتره کف و آب، با نرخ درصد مطلوب تزریق کنسانتره فوم.

تناسب سازی کنسانتره فوم
تناسب
ســازی فــوم، فراینــد اختــلاط یــا ترکیــب دو يــا چنــد جزء بــا نســبت های ویژه و تشــكيل یــک کــف مطلــوب می باشــد. انــواع مختلف سیستم های تناسب ساز دارای مزایا یا نقاط قوت و همچنین محدودیت های خاص می باشد. مهم است که سیستم تناسب ساز قادر باشد به صورت مداوم نسبت صحیح کنسانتره فوم به آب تامینی را در کل دامنه تناسب سازی مورد نیاز سیستم، حفظ کند.

روش های تناسب سازی

 • -روش پیش اختلاط شده
 • -تناسب سازی فشاری 
 • -تناسب سازی فشار متعادل 
 • -تناسب سازی فشار متعادل اینلاین
 • -تناسب سازی پمپ جت
 • -روش ونتوری 
 •  
 •  
 • -تناسب سازی اطراف پمپ 
 •  
 • تناسب ساز بلدر تانک

تناسب ساز های دارای ونچور                                

تناسب ساز دیجیتال با دو فلومتر

 

 

تناسب ساز دیجیتال با یک فلومتر

 

 

تناسب ساز های آب گرد( فوم دور مکانیکی)

 

اساس کار این تناسب سازها، داشتن یک موتور آبگرد در مسیر آب آتش نشانی است که متناسب با دبی آب در دور مشخصی به گردش در می آید و گشتاور خود را به پمپ جابه جایی مثبت منتقل می کند. این پمپ جابه جایی مثبت وظیفه مکش فوم از مخازن اتمسفریک و تزریق آن به خط آتش نشانی، با فشار بالاتر و نسبت اختلاط مشخص را دارد. شکل زیر اجزای این سیستم تناسب ساز را در استاندارد NFPA11:2021 نمایش می دهد.

مزایای تناسب سازهای آب گرد(فوم دوز مکانیکی)

این نوع سیستم های تناسب ساز، دارای نزایای زیر می باشد

1- بدون نیاز به منتع خارجی انرژی و برق

2- بدون نیاز به تنظیم دستگاه

3- امکان کار در یک بازه مشخص از دبی آب

4- نصب و راه اندازی آسان

این تناسب سازها در چهار نسل در دنیا تولید می شوند:

1. ،نسل اول بیش از 25 سال پیش یه عنوان اولین نومنه از این سیستم ،ها در دنیا معرفی شد و در حال حاضرتوسط سازندگان مختلقی در جهان تولید و عرضه می شوند.

این تناسب ســاز دارای موتــور آب گــرد از نــوع تیغــه ای دوتایــی  جنــس مــواد پلیمــری می باشــد کــه بــه یــک پمــپ جابجایــی مثبــت، از نــوع پیسـتونی کپوسـل شــده اســت.

از مشــکلات ایــن نســل می تــون  بــه شکسته شــدن تیغه هــای واترموتــور، لــرزش و صــدای زیــاد و همچنیــن مشــکلا ت اســتفاده از پمپ هــای پیســتونی ماننــد حساســیت بــه ویســکوزیته  بــالا و عــدم امـکان کار بصــورت خشــک و روغنی نـیز اشــاره کــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه جــذب رطوبت پلیمرهــا اســتفاده شــده در تیغه هــای واترموتــور و افزایـش حجــم در برخــی از نمونه هــا، امــکان قفل شــدن تیغه هــا در بدنه، در شــرایط  دمایــی بــالا وجــود داشــت

2.در نســل دوم، تیغه هــای واترموتــور به صورت پنج گانه در امدند و از پمپ های چرخ دنده ای بجای پیستونی استفاده شد. با این روش، لرزش ها بسیار محدود و عمده مشکلات استفاده از پمپ های پبستونی مرتفع شد، اما کماکان شکسته شدن تبغه های پلیمری از پاشنه آشیل این نسل محسوب می شد.

3. در نسل سوم، واترموتور از نوع تبغه ای به نوع لوب فلزی تایمینگ شده تغییر بافت که به بک پمپ جابه جایی مثبت از نوع پیستونی کوپل شده است. با تغییر نوع واترموتور، امکان شکسته شدن تیغه ها به طور کامل مرتفع شد.

4. در نسل آخر، واترمونور از نوع لوب های فلزی تایمینگ شده می باشند که به یک پمپ چرخ دنده ای کوپل شده اند. این نسل علاوه بر اینکه مشکل شکستگی تیغه های پلیمری نسل های اول و دوم را ندارند، ار مزایای پمپ های چرخ دنده ای نسل دوم سود می برد و در حال حاضر کم نقص ترین تناسب ساز در نوع خود می باشند.

 نمای شماتیک یک سیستم فوم دوز نسل چهارم

نمای برش خورده واترموتور نسل چهارم

لوب های فلزی مقاوم شکسته شدن

 

 تحلیل سیالاتی واترموتور نسل چهارم

 

دانلود فایل ضمیمه