آزمایشگاه فوم آتش نشانی

آزمایشگاه فوم آتش نشانی : آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

آزمایشگاه فوم آتش بس

 

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر از اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺧﻮد، ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻓﻮم آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ صنایع آتش بس پارس، دارای گواهینامه تخصصی تست فوم از کشور انگلیس می باشند.