نوشته هایی با برچسب "نسل جدید نازل های آتش نشانی"

نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی : در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force Reaction میگویند. با افزایش دبی نازلهای امروزی و بالطبع افزایش متعاقب این نیروی عکس العمل، کنترل این نیرو […]