نوشته هایی با برچسب "تناسب ساز های آب و فوم"

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ : نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی     نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی یک تجهیز کلیدی Fire Foam Proportioner تناسب ساز فوم آتش نشانی در سیستم های اطفاء آتش با فوم است. وظیفه اصلی تناسب ساز فوم آتش نشانی، تنظیم و محاسبه دقیق نسبت فوم به […]