آتش بس


Gecko

Gecko

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس B و ظرفیت بالا (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Palleon

Palleon

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس B (دبی تا 850 لیتر بر دقیقه)

Triton

Triton

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس A (دبی تا 300 لیتر بر دقیقه)

دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

این دستگاه عمل ترکیب کردن هوا و فوم را بهتر از دیگر روشها انجام میدهد

دستگاه 500 لیتری خودرویی(AC-500PT)

دستگاه 500 لیتری خودرویی(AC-500PT)

دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

نازل Fino

نازل Fino

Smart Nossle