آتش بس


دستگاه با دبی 6500 لیتر بر دقیقه

دستگاه با دبی 6500 لیتر بر دقیقه

AFDS-(3/6)*6500-GPF/GPS-HD

دستگاه با دبی 4000 لیتر بر دقیقه

دستگاه با دبی 4000 لیتر بر دقیقه

AFDS-(3/6)*4000-GPF/GPS-HD

دستگاه با دبی 2500 لیتر بر ذقیقه

دستگاه با دبی 2500 لیتر بر ذقیقه

AFDS-(3/6)*2500-GPF/GPS-HD

دستگاه با دبی 1200 لیتر بر دقیقه

دستگاه با دبی 1200 لیتر بر دقیقه

AFDS-(3/6)*1200-GPF/GPS-HD