آتش بس


پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات

نازل Fino

نازل Fino

Smart Nossle

مایع کف پرتوسعه

مایع کف پرتوسعه

AR-AFFF

AR-AFFF

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP

مایع کف فیلم دارAFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

Biofoam

Biofoam

مایع کف بایوفوم