آتش بس


دستگاه اتوماتیک تصویه دود

دستگاه اتوماتیک تصویه دود

DETEX

پاکننده های آلودگی های نفتی

پاکننده های آلودگی های نفتی

Hydromante

Hydromante

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی دارای پمپ و شیر بالانسر (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Furcifer

Furcifer

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی دارای تناسب ساز جواز پمپی (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Salamandre

Salamandre

برای سیستم ثابت و موبایل با ظرفیت بالا (دبی تا 50000 لیتر بر دقیقه و بیشتر)

Iguane

Iguane

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس A و B و ظرفیت بالا (دبی تا 20000 لیتر بر ثانیه)

Cameleon

Cameleon

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم انبساط پایین و متوسط (دبی تا 2000 لیتر در دقیقه)

Gecko

Gecko

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس B و ظرفیت بالا (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Palleon

Palleon

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس B (دبی تا 850 لیتر بر دقیقه)

Triton

Triton

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس A (دبی تا 300 لیتر بر دقیقه)

اسکیمر مدل Sea Hoover 340

اسکیمر مدل Sea Hoover 340

با ظرفیت 340 مترمکعب بر ساعت

اسکیمر مدل Sea Hoover 70

اسکیمر مدل Sea Hoover 70

با ظرفیت 70مترمکعب بر ساعت

اسکیمر مدل Sea Hoover 20

اسکیمر مدل Sea Hoover 20

با ظرفیت 20 متر مکعب بر ساعت

دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

این دستگاه عمل ترکیب کردن هوا و فوم را بهتر از دیگر روشها انجام میدهد

دستگاه 500 لیتری خودرویی(AC-500PT)

دستگاه 500 لیتری خودرویی(AC-500PT)

دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات