مواد شیمیایی اطفای حریق

پودر نوع 3 کلاس ABC

نام : پودر نوع 3 کلاس ABC

کد : پودر شیمیایی خشک اطفاء حریق
پودرهای نوع 2 کلاس BC

نام : پودرهای نوع 2 کلاس BC

کد : پودر شیمیایی خشک اطفاء حریق
پودر نوع 1 کلاس BC

نام : پودر نوع 1 کلاس BC

کد : پودر شیمیایی خشک اطفاء حریق
مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP

نام : مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP

کد : فوم پروتئینی اطفاء حریق
مایع کف فلوروپروتئینی FP

نام : مایع کف فلوروپروتئینی FP

کد : فوم پروتئینی اطفاء حریق
مایع کف پرتوسعه

نام : مایع کف پرتوسعه

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق
مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

نام : مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق
مایع کف فیلم دار AFFF

نام : مایع کف فیلم دار AFFF

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق
مایع کف Biofoam

نام : مایع کف Biofoam

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق