فوم ها

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP

نام : مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP

کد : فوم پروتئینی اطفاء حریق
مایع کف فلوروپروتئینی FP

نام : مایع کف فلوروپروتئینی FP

کد : فوم پروتئینی اطفاء حریق
مایع کف پرتوسعه

نام : مایع کف پرتوسعه

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق
مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

نام : مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق
مایع کف فیلم دار AFFF

نام : مایع کف فیلم دار AFFF

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق
مایع کف Biofoam

نام : مایع کف Biofoam

کد : فوم شیمیایی اطفاء حریق