سیستم کف ساز هوای فشرده

دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

نام : دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 500 لیتری خودرویی (AC-500PT)

نام : دستگاه 500 لیتری خودرویی (AC-500PT)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

نام : دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

نام : دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

نام : دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده