تجهیزات حفاظت فردی

لباس آتش نشانی

نام : لباس آتش نشانی

کد : تجهیزات حفاظت فردی
B-KOOL 680s

نام : B-KOOL 680s

کد : شارژر سیستم های تنفسی
B-KOOL II 680i

نام : B-KOOL II 680i

کد : شارژر سیستم های تنفسی
B-SAFE 300

نام : B-SAFE 300

کد : شارژر سیستم های تنفسی
Stationary Units Verticus 5

نام : Stationary Units Verticus 5

کد : شارژر سیستم های تنفسی
دستگاه تصفیه دود Detex

نام : دستگاه تصفیه دود Detex

کد : دستگاه اتوماتیک تصفیه دود