آتش بسربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD


نوع محصول : تجهیزات اطفاء حریق

دسته بندی محصول : ربات های آتش نشان


توضیحات :

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

ایــن نمونه هــا، پرکاربردتریــن ربات هــا محســوب می شــوند کــه عمدتــاً دارای موتــور الکتریکــی و کنتــرل از راه دور هســتند. پایــداری سیســتم های کنترلــی و حرکتــی از مــوارد مهــم در ســاخت ایــن ربات هــا محســوب می شــوند. برخــی از ایــن گونــه ربات هــا، بازطراحــی ربات هــای نظامــی هســتند کــه قابلیت هــای حرکتــی بــالا و کیفیــت ســاخت مقاومــی دارنــد. از مــوارد مهــم در انتخــاب ایــن ربات هــا، ابعــاد و انــدازه، تــوان کششــی، قابلیــت عبــور از موانــع، قابلیــت عبــور از آب، میــزان شــارژ دهــی، امــکان شــارژ باتری هــا بــا جریــان آب، بــرد پنــل کنتــرل و پایــداری ربــات در زمــان اســتفاده از مانیتــور می باشــد.در صورتــی کــه ربــات بــرای اســتفاده در پالایشــگاه ها و پتروشــیمی ها و یــا مــوارد صنعتــی و شــهری کــه عملیات هــا در محیط هــای حــاوی گازهــای قابــل احتــراق یــا قابــل انفجــار انجــام می شــود، بــرای کل تجهیــز، تأییدیــه ضدانفجــار از مراکــز بین المللــی الزامی ســت. از دیگــر ویژگی هــای سفارشــی آنهــا می تــوان بــه سنســورهای گازســنج، دوربین هــای حرارت ســنج، دوربین هــای پانورامیــک، فرمان پذیــری صوتــی یــا بــا حــرکات دســت، سنســورهای تشــخیص موانــع و شــیب ها و ... اشــاره کــرد.

محصولات مشابه

هوز آتش نشان

هوز آتش نشان

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، اکثر اسیدها، مواد شیمیایی و نفتی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

فاقد هر گونه کف کنندگی و در دو مدل قابل عرضه است

مانیتور

مانیتور

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ های چرخدنده ای سری F

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D

ربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D

ربات های دمنده هوا، واترمیست و بولدوزر

ربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD

ربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD

صنعتی، اطفاء حریق مخازن، هوشمندو ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

صنعتی هوشمند، ضد انفجار، اتوماتیک

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

هوشمند و زیر دریایی