آتش بس

آدرس کارخانه ها

خلاصه

آدرس دو کارخانه

۱۴۰۲ شنبه ۲۳ ارديبهشت
68
آدرس کارخانه ها

کارخانه شماره یک: قرچک، میدان امام، خیابان رضوانی 

کارخانه شماره دو: ورامین، شهرک صنعتی، قطعه 71