آتش بس

آزمایشگاه فوم

خلاصه

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۰۲۳ پنج شنبه ۶ دي
563
آزمایشگاه فوم

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان  داراي  ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر از اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  ﺗﺄ ﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ  آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺄ ﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ  اﯾﺮان  ﺑﺎ ﮐﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺧﻮد، ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻓﻮم آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي  اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ صنایع آتش بس پارس، دارای گواهینامه تخصصی تست فوم از کشور انگلیس می باشند