یادداشت های مفید

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم : در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank بودند، از جمله امکان پر کردن مخزن فوم حین عملیات.     با گذشت زمان و نصب این نسل از […]

ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی : امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی، ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامون خود نیز شده اند. ربات ها در صنعت آتش نشانی، ایمنی و نجات با هدف کاهش ریسک های عملیات […]

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ : نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی     نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی یک تجهیز کلیدی Fire Foam Proportioner تناسب ساز فوم آتش نشانی در سیستم های اطفاء آتش با فوم است. وظیفه اصلی تناسب ساز فوم آتش نشانی، تنظیم و محاسبه دقیق نسبت فوم به […]