خدمات شرکت آتش بس

آزمایشگاه پودر آتش نشانی

آزمایشگاه پودر آتش نشانی

آزمایشگاه پودر آتش نشانی : ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن تست پودر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.     آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه تست پودر ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد […]

آزمایشگاه فوم آتش نشانی

آزمایشگاه فوم آتش نشانی

آزمایشگاه فوم آتش نشانی : آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.     آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد […]

دوره های آموزش فوم آتش نشانی

دوره های آموزش فوم آتش نشانی

دوره های آموزش فوم آتش نشانی : شرکت آتش بس با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران دوره های تخصصی آزمون و کاربرد فوم آتش نشانی برگزار می نماید.     شرکت دانش بنیان آتش بس پارس، با دارا بودن کادر آموزش دیده و متخصص در زمینه فوم های آتش نشانی در مراکز معتبر اروپایی مانند […]

شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی : شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس با دارا بودن مجوزهای رسمی از مراکز کشوری مربوطه آماده ارائه خدمات در حوزه شارژ کپسول آتش نشانی می باشد.     یکی از تجهیزات بسیار موثر در هنگام وقوع حریق، خاموش کننده های (کپسول) آتش نشانی هستند که در اندازه ها و با […]