درباره ما

شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس

  • تولیدکننده و ارائه کننده مواد شیمیایی اطفاء حریق، تجهیزات حفاظت فردی، پاک کننده آلودگی های نفتی و تجهیزات اطفای حریق مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
  • دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن تست پودر 
  • دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 
  • برگزاری دوره های تخصصی آزمون و کاربرد فوم آتش نشانی
  • ارائه خدمات در حوزه شارژ کپسول
  • و …